logo Brakeless

7. Права и задължения на Оператора

7.1 Операторът се задължава да предостави достъп на всички потребители до услугата при еднакви за тях условия;
7.2 Да пази тайната на кореспонденцията с Потребителя по време и след извършване на куриерската услуга;
7.3 Да предостави на потребителите изчерпатекна информация за характеристики на услугата, включително цени и Общи условия за ползване;
7.4 Да обезщети потребителите, съгласно Общите Условия, при нанесени щети;
7.5 Да спазва предварително обявените параметри на предоставяната услуга;
7.6 Да уведоми във възможно най-кратък срок Потребителите за забавяне на куриерската услуга, при извънредни обстоятелства;

1. Условия за достъп. Сключване и изпълнение на договор. Kачество и ефективност на услугата.
2. Условия за приемане и доставяне на пратки
3. Характеристика и обхват на предлаганите услуги
4. Цени и начини на плащане
5. Права на Потребителите
6. Задължения на Потребителите
7. Права и задължения на Оператора
8. Забранени за транспортиране предмети и вещества
9. Рекламации и обезщетения