logo Brakeless

2. Условия за приемане и доставяне на пратки

2.1 Операторът приема пратка от потребителя и прави транспортирането и в посочената дестинация, когато пратките са във вид, отговарящ на следните изисквания:
- БЕЗ СПИРАЧКИ предлага безплатна опаковка за документни куриерски пратки, за всички останали куриерски пратки опаковката е ангажимент на подателя.
- Не се доставят пратки които са в противоречие с чл. 90 от Закона за пощенските услуги.
- Не се приемат пратки, адресирани до пощенски кутии.
2.2 При съмнение на куриера за поставени забранени вещества или предмети в куриерските пратки, Операторът може да изиска от подателя съгласие и да извърши проверка на пратката. При отказ пратката не бива приета от Операторът. Когато има основание да се счита, че вече приета куриерска пратка съдържа забранени вещества и предмети, Операторът може да изисква писмено съгласие от получателя или подателя за отварянето на куриерската пратка. При отказ от подателя или липса на отговор Куриерът уведомява компетентните органи да извършат проверката.
2.3 Всички пратки се измерват контролно от Оператора и при установяване на разлика с декларираното тегло, Потребителят се таксува по реално установените килокрами, което се обозначава върху товарителницата или стикера на куриерския пакет.

1. Условия за достъп. Сключване и изпълнение на договор. Kачество и ефективност на услугата.
2. Условия за приемане и доставяне на пратки
3. Характеристика и обхват на предлаганите услуги
4. Цени и начини на плащане
5. Права на Потребителите
6. Задължения на Потребителите
7. Права и задължения на Оператора
8. Забранени за транспортиране предмети и вещества
9. Рекламации и обезщетения