logo Brakeless

9. Рекламации и обезщетения

9.1 Потребителите имат право на рекламации в случай на повредени, загубени, унищожени или ограбени пратки, при неизпълнени срокове за доставка;
9.2 Рекламации за недоставена пратка в срок се подават в срок от три работни дни от датата на получаване на пратката, посочена в издадената товарителница. При получаване на пратката Потребителят трябва да провери съдържанието й в момента на получаването и в присъствието на куриера, като в случай, че установи увреждане съдържанието на пратката се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от Потребителя и куриера. Рекламация за увредена пратка се подава от потребителя в срок от 3 работни дни след съставяне на констативния протокол. Рекламации за загубени пратки се подават в срок от 5 работни дни от датата на подаване на пратката.
9.3 Срокът за изплащане на обезщетения по счетени за основателни рекламации е 15 работни дни след датата на изготвяне на отговора по рекламацията.
9.4 Срокът за отговор на рекламация е 30 работни дни.
9.5 При неизпълнение на договорените срокове за доставка, Потребителят не заплаща стойността на услугата по съответната пратка.
9.6 Операторът не носи отговорност за всяко забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако изпълнението е възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления, стачки, бунтове и др., които се установяват от съответните компетентни органи. Операторът ще направи необходимото за минимизиране на загубите и съгласуване на общи действия за преодоляване на описаните обстоятелства, като разходите по действията от страна на Оператора за защита интересите на Потребителя следва да бъдат възмездени.

1. Условия за достъп. Сключване и изпълнение на договор. Kачество и ефективност на услугата.
2. Условия за приемане и доставяне на пратки
3. Характеристика и обхват на предлаганите услуги
4. Цени и начини на плащане
5. Права на Потребителите
6. Задължения на Потребителите
7. Права и задължения на Оператора
8. Забранени за транспортиране предмети и вещества
9. Рекламации и обезщетения